ევროკავშირთან დაახლოების გამჭვირვალე პროცესი: სანიტარული და ფიტოსანიტარული პოლიტიკა საქართველოსა და მოლდოვაში

2013 წლის 1 ოქტომბრიდან ევროპის ფონდმა დაიწყო ახალი პროექტის განხორციელება, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოსა და მოლდოვაში მომხმარებელთა გააქტიურებას სურსათის ხარისხისა და უვნებლობის გასაკონროლებლად. პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საქართველოს სასურსათო ბაზრის მონიტორინგი და სურსათის ნიმუშების ლაბორატორიული შემოწმებები. ყოველწლიურად შეისწავლება სახელმწიფოს საქმიანობა სურსათის უვნებლობის რეგულირებისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის კუთხით. მოპოვებული ინფორმაცია გავრცელდება მასმედიის საშუალებით და, გამოვლენილ პრობლემებთან დაკავშირებით, ჩატარდება საჯარო განხილვები. მომხმარებლებს გაეწევათ უსასყიდლო იურიდიული დახმარება და, სასამართლოში მიმართვის შემთხვევაში, საადვოკატო მომსახურება. პროექტი ხელს შეუწყობს სურსათის უვნებლობისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სფეროში მომუშავე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს მათი საქმიანობის გაფართოებაში და ხელისუფლების წინაშე საზოგადოებრივი ინტერესების ადვოკატირებაში. 


პროექტის კიდევ ერთი მიმართულებაა დიალოგის ხელშეწყობა საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა და სურსათის სექტორში მომუშავე ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის. „მომხმარებელთა უფლებების დაცვასთან ერთად, აუცილებელია მეწარმეთა ლეგიტიმური ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინება. მხოლოდ ორივე მხარის ინტერესების ბალანსის გზითაა შესაძლებელი სურსათის სექტორის რეგულირების ეფექტიანი სისტემის შექმნა“ -- განაცხადა ევროპის ფონდის პრეზიდენტმა ქეთევან ვაშაკიძემ. 
სურსათის ხარისხზე ორიენტირებული ბიზნესის პრაქტიკის სტიმულირებისათვის ევროპის ფონდი, ყოველწლიურად, სპეციალური კონკურსის გზით, გამოავლენს იმ საწარმოებს, რომლებიც ყველაზე ხარისხიან სურსათს აწვდიან მომხმარებელს. 

ევროპის ფონდის პარტნიორები არიან მოლდოვას აღმოსავლეთ ევროპის ფონდი და საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი. პროექტის ხანგრძლივობაა 30 თვე, ხოლო საერთო ბიუჯეტია 1,056,976 ევრო,  რომლის 90%-ს ევროკავშირი აფინანსებს, ხოლო 10%-ს შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტო (Sida). პროექტის ოფიციალური სახელწოდებაა „ევროკავშირთან დაახლოების გამჭვირვალე პროცესი: სანიტარული და ფიტოსანიტარული პოლიტიკა საქართველოსა და მოლდოვაში“.

სიახლეების გამოწერა
სიახლეები
2016-09-27
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განცხადება მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტის თაობაზე
საქართველოში, სადაც მომხმარებლის უფლებების დაცვა მეტად რთულია შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის არარსებობის გამო, მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ კანონპროექტის მიღება ძალიან მნიშვნელოვანია. 
2016-09-22
ანგარიში: სურსათის უვნებლობისა და ეტიკეტირების კონტროლის შედეგების გამჭვირვალობა
ანგარიში მიზნად ისახავს, საზოგადოებას გააცნოს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების გამოცდილება სურსათის უვნებლობის კონტროლის კუთხით. 
2016-09-21
სურსათის უვნებლობისა და ეტიკეტირების კონტროლის შედეგების გამჭვირვალობა
2016 წლის 21 სექტემბერს ევროპის ფონდი გამართავს კვლევის ანგარიშის პრეზენტაციას: „სურსათის უვნებლობისა და ეტიკეტირების კონტროლის შედეგების გამჭვირვალობა“.